แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ฮอร์โมนหิว ฮอร์โมนอิ่ม คืออะไร?

16 กันยายน 2565

ฮอร์โมนหิว ฮอร์โมนอิ่ม..คืออะไร ?
  • ทำไมเรารู้สึกหิว ?
การที่เรารู้สึกหิวเกิดจากร่างกายหลั่งฮอร์โมนหิว เพื่อกระตุ้นให้เรารับประทานอาหาร ซึ่งฮอร์โมนนั้นคือ "Gherlin (เกรลิน)" ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัว "ฮอร์โมนเกรลิน" อาจหลั่งออกมามาก หรือฮอร์โมนอิ่มต่าง ๆ อาจหลั่งออกมาน้อย
  • ทำไมเรารู้สึกอิ่ม?
เมื่อร่างกายเราได้รับประทานอาหาร ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอิ่มเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายหยุดรับประทานอาหาร ฮอร์โมนอิ่มมีหลายตัวด้วยกัน เช่น "GLP-1 ,PYY, Leptin" เป็นต้น ในปัจจุบันจึงมีการนำฮอร์โมน "ILP-1" มาพัฒนาเป็นยาลดน้ำหนักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย โดยการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์


ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดรูปภาพ-03
แผนกอายุรกรรมทั่วไป
การลดน้ำหนักร่วมกับแพทย์

การลดน้ำหนัก เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนพอสมควร การลดน้ำหนักร่วมกับแพทย์ จะช่วยให้การลดน้ำหนักประสบผลสำเร็จมากขึ้น

ขนาดรูปภาพ-03
แผนกอายุรกรรมทั่วไป
โรคอ้วน

ปัจจุบันเราใช้การวัดและคำนวณทางคณิตยศาสตร์ ในการระบุภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ที่เรียกว่า ดัชนีมวลกาย (body mass index) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) คือ ค่าคำนวณปริมาณไขมันทั้งหมดของร่างกาย ได้จากการวัดจากน้ำหนัก (Weight) และส่วนสูง (Height) มาคำนวณค่ BMI วิธีคำนวณ BMI ในการหาค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) + ส่วนสูง [เมตร] ยกกำลังสอง