โรงพยาบาลเอกชล

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเอกชล เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลภาคเอกชนที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีของการให้บริการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2521 โดย ดร.เอกพจน์ วานิช ผู้ก่อตั้ง รวมทั้งทีมแพทย์ ปัจจุบันเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาและขยายตัวอย่างมาก และได้มีการขยายการเติบโตครอบคลุมไปยังพื้นที่ในเขตแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด เมื่อปี 2524 ได้เปิดดำเนินการรับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนเตียงจะทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 80 เตียง เมื่อปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยเปิดโรงพยาบาลอีกสาขาหนึ่งภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชล 2” ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชล ตั้งบนเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วย 210 เตียง และโรงพยาบาลเอกชล 2 บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีจำนวนเตียงไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านความหลากหลายในบริบททางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานและเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ในระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดี"

(Pioneer healthcare solution hospital with global standard and network for all well-being of the Region)พันธกิจ 

1. สร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพของภูมิภาค

(Seeking innovative medical technologies and services to support well-being of the Region)

2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับศักยภาพการดูแลรักษาด้านสุขภาพ 

(Connecting the global healthcare professional to enrich healthcare solution)

3. สร้างบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเสมือนครอบครัว

(World class standard, quality of service, patient care with compassion and family centered care)

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม : I AM AHC

I : Innovation   A : Attitude   M : Moral   A : Agility   H : Holistic   C : Collaboration


จุดเน้นในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

1. BRANDING : Create Strong Branding

         สร้างแบรนด์ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ให้มีความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค

2. EXPANSION : Expand Business Capability

          พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมประเด็นปัญหาภาวะสุขภาพของประชากรในภูมิภาค

3. FINANCIAL : Revenue and Cost Management

           สรรหาช่องทางการสร้างรายได้ บริหารต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

4. OPERATION : Exceptional Care Service and Efficiency Operation System

           พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและยกระดับงานบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

5. STAFF : High Competency and Happy Staff

     พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและบุคลากรมีความสุข

รางวัลและคุณภาพ

ความภาคภูมิใจของชาวเอกชล