โรงพยาบาลเอกชล

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเอกชล เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลภาคเอกชนที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีของการให้บริการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2521 โดย ดร.เอกพจน์ วานิช ผู้ก่อตั้ง รวมทั้งทีมแพทย์ ปัจจุบันเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาและขยายตัวอย่างมาก และได้มีการขยายการเติบโตครอบคลุมไปยังพื้นที่ในเขตแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด เมื่อปี 2524 ได้เปิดดำเนินการรับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนเตียงจะทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 80 เตียง เมื่อปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยเปิดโรงพยาบาลอีกสาขาหนึ่งภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชล 2” ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชล ตั้งบนเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วย 262 เตียง และโรงพยาบาลเอกชล 2 บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีจำนวนเตียงไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก


พันธกิจ 

จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

ค่านิยมองค์กร

I : สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ มองปัญหาให้เป็นโอกาส เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ใหม่ เเละนำมาประยุกต์ใช้ในในการทำงาน

A : คิดดี การคิดดี การมองโลกในเเง่ดี มีจิตบริการ

M : ทำดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเพื่อนร่วมงานเเละถูกต้องตามหลักตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

A : ว่องไว ระบบการให้บริการ เเละระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กระชับ ไม่ซับซ้อน ทำให้เกิดความสำเร็จความพึงพอใจของผู้รับบริการเเละผู้ร่วมงาน

H : ใส่ใจ การให้บริการรักษาพยาบาล เเละการดูเเลผู้ป่วยเเบบองค์รวม (ร่างกาย จิตใจ สังคมเเละจิตวิญญาณ) โดยผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลางของการทำงาน

C : สามัคคี การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความร่วมมือกันในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

COMPETENCY NAME

B : สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E : ความเชี่ยวชาญในอาชีพ

E : มีจิตให้บริการเป็นเลิศ

S : มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

T : การทำงานเป็นทีม

รางวัลและคุณภาพ

ความภาคภูมิใจของชาวเอกชล