นโยบาย CCTV

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) กำลังใช้อุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดภายในและรอบๆ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน . เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา คนงาน ผู้เยี่ยมชม หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจสอบภายในอาคาร ไซต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา (เรียกรวมกันว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") ผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด . ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับคุณ เราอาจแก้ไขประกาศนี้เมื่อใดก็ได้และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขหากเป็นไปได้


1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง และสิ่งของ เช่น ยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่พื้นที่ตรวจสอบในอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของเราผ่านอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ("ข้อมูลกล้องวงจรปิด")


2. วิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบันทึก ถือ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ เรียก รวม คัดลอก ส่ง จัดเก็บ แยก แก้ไข หรือเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกล้องวงจรปิดของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับ "วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด" ตามรายการด้านล่าง:


(a) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงทรัพย์สินของคุณ

(b) เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การหยุดชะงัก การก่อกวน และอาชญากรรมอื่นๆ

(c) สังเกตอาการป่วยของคุณอย่างใกล้ชิดในบางสถานการณ์

(d) สนับสนุนองค์กรบังคับใช้กฎหมายในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีอาญา

(e) เพื่อช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือร้องทุกข์

(f) เพื่อช่วยในการตรวจสอบหรือดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส; และ

(g) เพื่อช่วยในการจัดตั้งหรือป้องกันคดีแพ่งใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระบวนพิจารณาการจ้างงาน


2.2 อุปกรณ์กล้องวงจรปิดของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและ 365 วันต่อปี


2.3 เราจะติดป้ายที่ทางเข้าและทางออก และพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตือนคุณว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด


3. ฐานกฎหมาย

เราจะไม่รวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และดำเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบันทึก ถือ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ ดึงข้อมูล [ 2 การรวม คัดลอก ส่งต่อ จัดเก็บ แยกออก การแก้ไขหรือเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกล้องวงจรปิดของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมยกเว้นสิ่งต่อไปนี้:


(a) ผลประโยชน์ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับการป้องกันหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(b) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วน

บุคคลของคุณ ตลอดจนทรัพย์สินของคุณ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเรา และดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล CCTV ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เราจะพยายามระบุขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมตามความเหมาะสม

(c) ภาระผูกพันทางกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เราถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นได้


4. เราเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ใคร

4.1 เราจะเก็บข้อมูล CCTV ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นให้กับบริษัทในเครือของเราและบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีในขณะนี้หรือในอนาคต เช่น หุ้นส่วนร่วมทุน และ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งอาจอยู่ต่างประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ให้ไว้ในประกาศนี้


4.2 บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ได้แก่:


(a) บริษัทในเครือของเรา เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ของบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

(b) หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนและการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

(c) ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณตามขั้นตอนที่จำเป็นของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้รับการคุ้มครองสุขภาพและส่วนบุคคลของคุณ


5. การโอนข้ามพรมแดน

5.1 เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดของคุณเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย


5.2 เมื่อมีความจำเป็นสำหรับเราในการถ่ายโอนข้อมูล CCTV ของคุณไปยังประเทศที่มีระดับมาตรฐานการป้องกันข้อมูลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูล CCTV ที่ถ่ายโอน หรือการถ่ายโอนได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการประกันตามสัญญา [ 3 สัญญาจากบุคคลที่สามที่ได้รับการเข้าถึงข้อมูล CCTV ที่ถ่ายโอนว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดในประเทศไทย


6. มาตรการรักษาความปลอดภัย

6.1 เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจากการทำลาย การสูญเสีย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผย


6.2 เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด


7. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูล CCTV ของคุณไว้ในระบบของเราตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อเราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดของคุณอีกต่อไป เราจะลบออกจากระบบและบันทึกของเรา ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูล CCTV ของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ จากนั้นจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

ดาวน์โหลดไฟล์