dpi 72

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ลดอาการปวดด้วยเครื่องทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย รวมไปถึงให้การดูแลและแนะนำการฟื้นฟูผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกด้วย


การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

การรักษา : ให้บริการรักษาโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดท่าทางในการทำงาน เช่น อาการปวดหลัง อาการปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอ ปวดคอร้าวลงแขน และกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดม โดยใช้เครื่องทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การจัดท่าทาง เป็นต้น

การฟื้นฟู : ทางแผนกกายภาพบำบัดมีการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มระบบทางเดินหายใจ เช่น การเคาะปอดดูดเสมหะ การฝึกหายใจ และการบริหารทรวงอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจและการทำงานของปอด

การฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มระบบทางระบบประสาทและสมองที่รู้จักกันในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก ครึ่งท่อน ทั้งตัว มีการฝึกกระตุ้นการเรียนรู้การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกทรงตัว ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบ การนั่งยืนเดิน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด


อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

1. Rdial Shock Wave : ใช้รักษาอาการปวดเรื้อรัง Office Syndrome หรือกลุ่มเอ็นอักเสบเรื้อรัง

2. High Power Laser : ใช้ในกรณีลดปวดกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ สามารถลดปวดได้ทันที 40-50%

3. Ultra Sound : ใช้ในกรณีลดปวดกล้าม เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ

4. Tens : ลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อ ระยะเฉียบพลัน ลดอาการปวดหลังการบาดเจ็บของเส้นประสาท

5. Short Wave Diathermy : เครื่องมือลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ที่เป็นเรื้อรัง โดยใช้ความร้อนลึก

6. Pelvic traction / Cervical traction : เครื่องดึงหลังหรือคอ เพื่อลดอาการปวดจากการกดทับของเส้นประสาท ที่หลังหรือเส้นประสาทที่คอ กลุ่มหมอนรองกระดูกหลังและกลุ่มหมอนรองกระดูกคอ ที่มีการกดของเส้นประสาท