dpi 72

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ลดอาการปวดด้วยเครื่องทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย รวมไปถึงให้การดูแลและแนะนำการฟื้นฟูผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกด้วย

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

การรักษา : ให้บริการรักษาโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดท่าทางในการทำงาน เช่น อาการปวดหลัง, อาการปวดหลังร้าวลงขา หรือปวดคอ, ปวดคอร้าวลงแขน กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดม โดยการใช้เครื่องทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การจัดท่าทาง เป็นต้น

การฟื้นฟู : ทางแผนกกายภาพบำบัดมีการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มระบบทางเดินหายใจ เช่น การเคาะปอดดูดเสมหะ การฝึกหายใจ การบริหารทรวงอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจและการทำงานของปอด

การฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มระบบทางระบบประสาทและสมองที่รู้จักกันในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก, ครึ่งท่อน,ทั้งตัว มีการฝึกกระตุ้นการเรียนรู้การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกทรงตัว ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบ การนั่งยืนเดิน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

1.เครื่อง High Power Laser : ใช้ในกรณีลดปวดกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ สามารถลดปวดได้ทันที 40-50%

2.Ultra Sound : ใช้ในกรณีลดปวดกล้าม เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ

3.Tens : ลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อ ระยะเฉียบพลัน ลดอาการปวดหลังการบาดเจ็บของเส้นประสาท

4.Paraffin Bath : ใช้จุ่มลดอาการปวดอักเสบของข้อ มือ นิ้วมือ ข้อมือที่มีพังผืดหนา

5.Short Wave Diathermy : เครื่องมือลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ที่เป็นเรื้อรัง โดยใช้ความร้อนลึก

6.Pelvic traction / Cervical traction : เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ เพื่อลดอาการปวดจากการกดทับของเส้นประสาท

ที่หลัง หรือ เส้นประสาทที่คอ กลุ่มหมอนรองกระดูกหลัง คอ ที่มีการกดของเส้นประสาท