ประกันสังคม

แผนกประกันสังคม

แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง และเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ประกันตนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 นโยบายของกระทรวงแรงงานรองรับผู้ประกันตนทุกท่านเป็นต้นมา

พร้อมให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคม ในการดูแล รักษาสุขภาพของท่าน ด้วยทีมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและร่วมให้การดูแลโดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคครอบคลุมทุกสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพมากประสบการณ์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

“ อบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจ ในโรงพยาบาลเอกชล 2 ”

บริการและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ เป็นไปตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

1. การตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

3.ตรวจรักษาโรคโดยเแพทย์เฉพาะทาง

4.รักษาไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

รพ.เอกชล 2 ร่วมกับคลินิกเครือข่ายประกันสังคม ณ ปัจจุบัน 20 คลินิกเครือข่าย โดยทั่วเขตจังหวัดชลบุรี

แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชล 2

โทร. 038 939 888 ต่อ 7310, 7311, 7313, 7314