icon-operate

แผนกห้องปฏิบัติการ

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาทิ การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจเชื้อ โดยแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีการหนึ่งของการสืบค้นเพื่อ


การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1. ยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของแพทย์

2. การวินิจฉัยโรคของแพทย์

3. ประเมินวิธีรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา

4. ช่วยในการติดตามโรค

5. การประเมินสุขภาพผู้ป่วย


อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

1. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

2. การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา

3. การตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์

4. การตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด

5. การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา

6. การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา


*บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ แบคทีเรีย และธนาคารเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง