icon-operate

แผนกห้องปฏิบัติการ

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาทิ การตรวจเลือด การตรวจพันธุกรรม (DNA) การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจเชื้อ โดยแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีการหนึ่งของการสืบค้นเพื่อ

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของแพทย์

2.การวินิจฉัยโรคของแพทย์

3.ประเมินวิธีรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา

4.ช่วยในการติดตามโรค

5.การประเมินสุขภาพผู้ป่วย

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

1.การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

2.การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา

3.การตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์

4.การตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด

5.การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา

6.การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

*บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ แบคทีเรีย และธนาคารเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง