icon-operate

แผนกปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ โครงสร้างรากฐานที่ดี

ส่งผลให้การตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร ที่ให้บริการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และพยาธิวิทยา โดยเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทันสมัยเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

การให้บริการในด้านการปฏิบัติการ

1.ช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของแพทย์

2.ช่วยการวินิจฉัยโรคของแพทย์

3.ช่วยประเมินวิธีรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา

4.ช่วยในการติดตามโรค

5.ช่วยการประเมินสุขภาพผู้ป่วย

6.ตรวจ RT-PCR COVID-19

7.ตรวจ HPV-DNA ตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกในระดับพันธุกรรม

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.การตรวจ RT-PCR COVID-19