Psychology Department

แผนกจิตเวช

สุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข

หากเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ทำจิตใจไม่ปกติ แผนกจิตเวชและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาดูแล บำบัดด้านจิตเวชทั้งด้าน อารมณ์ บุคลิก พฤติกรรม ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า ภาวะเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล ปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหายาเสพติด ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นแพทย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทย์จิตเวชศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงและมีความสุข

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.โรคเครียด

2.โรคซึมเศร้า

3.โรคแพนิค

4.วิตกกังวล กระวนกระวาย

5.ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

6.พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว

7.ปัญหาด้านการเรียน

8.ปัญหายาเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ยาเสพติด

9.ปัญหาเกี่ยวกับการนอน เช่น นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท

10.ปัญหาสุขภาพทางเพศ