พื้นที่ส่วนนี้ปิดการใช้งานแล้ว

เรากำลังนำคุณย้ายไปที่ http://www.aikchol.com/a1
prepare(); switch ($action) { case "view": $tpl->newBlock("LISTVIEW"); $sql ="SELECT * FROM news WHERE id = '$id'"; $field = $db->get_row($sql); $num_rows = $db->num_rows; if($num_rows>0){ $tpl->assign( "title", $field->title ); $tpl->assign( "rate", $field->rate ); $tpl->assign( "text", $field->text ); } $tpl->assign( "other", "อ่านข่าวอื่นๆ" ); $title = $field->title; $pageNav = " > ข่าว > $field->title"; break; default: $sql ="SELECT * FROM news WHERE (startDate<='$today' AND endDate>='$today') AND isDelete = false AND th = true"; $record = $db->get_results($sql); $num_rows = $db->num_rows; if($num_rows>0){ $tpl->newBlock("NEWSLIST"); foreach ( $record as $field ){ $tpl->newBlock("SUBNEWSLIST"); $tpl->assign( "title", $field->title ); $tpl->assign( "id", $field->id ); } } $title = "ข่าว"; $pageNav = " > ข่าว"; } $tpl->gotoBlock("_ROOT"); $tpl->assign( "title", $title ); $tpl->assign( "filename", "1222189354.jpg" ); $tpl->assign( "pageNav", $pageNav ); $tpl->printToScreen(); */ ?>