IMG 5506_500

แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการโรงพยาบาล

 ขั้นตอนที่ 1  แผนกเวชระเบียน 

     ผู้ป่วยต้องมาหยิบบัตรคิว พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นบัตรแสดงหลักฐานการใช้สิทธิเข้ารับบริการ  เช่น สิทธิประกันสังคม  สิทธิประกันชีวิต หรือสิทธิอื่นๆ โดยจะมีพยาบาลคัดกรองเป็นผู้ซักประวัติ และสอบถามอาการของผู้ป่วย  จากนั้นพยาบาลคัดกรองจะยื่นใบประวัติข้อมูลการเข้ารับบริการให้แก่ผู้ป่วยนำไปเพื่อยื่น ณ จุดถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 2  ช่างน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ณ คลินิกเฉพาะทาง

     หลังจากผ่านจุดเวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยต้องเดินมายังคลินิกเฉพาะทาง หรือคลินิกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  เช่น คลินิกประกันสังคม เป็นต้น ซึ่ง ณ จุดนี้  ให้ผู้ป่วยนำใบประวัติข้อมูลการเข้ารับบริการ ยื่นให้กับพยาบาล และรอเรียกชื่อ เพื่อเข้ารับการตรวจวัดความดันโลหิต และชั่งน้ำหนัก (กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดนี้)

 

ขั้นตอนที่ 3  รอพบแพทย์

     ณ จุดนี้ ให้ผู้ป่วยแจ้งสาเหตุ ที่มาของอาการเจ็บป่วย และรายละเอียดต่างๆ ให้แพทย์ทราบอย่างชัดเจน  เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และเพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนที่ 4  เป็นขั้นสุดท้ายของการเข้ารับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม  เมื่อพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว สามารถรอรับยาที่หน้าห้องจ่ายยา และกลับบ้านได้
  2. ผู้ป่วยสิทธิประกันชีวิต หรือสิทธิทั่วไป ให้รอชำระเงินก่อน จากนั้นจึงรอรับยา และกลับบ้านได้

 

"อบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจ ในเอกชล 2" 

 

 ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่ออะไร

  1. ทราบสภาวะสุขภาพร่างกายของตัวท่านเอง ว่ามียังความพร้อม ความสมบูรณ์ตามเพศ และวัยหรือไม่   การดำรงวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้
  2. การตรวจสุขภาพเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อการป้องกัน ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสีย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เวลา และ ทุนทรัพย
  3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ ว่าควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ให้เหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพดี ลดปัญหาการสูญเสียครอบครัว และทรัพย์สิน

 

คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

  1. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โทร.(038)939 888 ต่อ 5169, 5170
  2. เมื่อถึงวันนัด กรุณายื่นบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนใช้บริการตรวจสุขภาพที่ แผนกเวชระเบียน ก่อนการเข้ารับบริการ
  3. กรุณางดน้ำ งดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ควรมารับการตรวจตั้งแต่ 7.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ หรือเกิดอาการหิว
  4. ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และไม่ใส่เครื่องประดับ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน และเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับเข้าตรวจ
  5. กรณีที่ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยอยู่แล้ว กรุณานำประวัติรายงานผลตรวจสุขภาพด้านการแพทย์มาด้วย เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิต ฯลฯ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

  

howcheckup

 

 

ติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา (038)939 888

แผนกเวชระเบียน ต่อ 5101-3

แผนกอายุรกรรม  ต่อ 5169, 5170